Arautegia

Inprimatu

429/1999 DEKRETUA, abenduaren 13koa, "Biogardelegi, S.A." baltzu publikoaren 1999ko aurrekontuak onartzen dituena.

Identifikazioa

 • Lurralde-eremua: Autonomiko
 • Arau-maila: Dekretua
 • Organo arau-emailea: Ogasun eta Herri Administrazio Saila
 • Jadanekotasuna-egoera: Indarrean

Aldizkari ofiziala

 • Aldizkari ofiziala: EHAA (Euskal Herria)
 • Aldizkari-zk.: 245
 • Hurrenkera-zk.: 5530
 • Xedapen-zk.: 429
 • Xedapen-data: 1999/12/13
 • Argitaratze-data: 1999/12/24

Gaikako eremua

 • Gaia: Ogasun eta Ekonomía
 • Azpigaia: Ogasun

Testu legala

Azaroaren 2ko 395/1999 Dekretuak baimena eman zion Energiaren Euskal Erakundeari "Biogardelegi, S.A." Baltzu berrian parte hartzeko.

Baltzua eratuta, Euskadiko Aurrekontu Erregimenaren (Eraberritutako idazkeran) bigarren xedapen gehigarriak ahalmena ematen dio Jaurlaritzari aurrekontuei buruzko urteko legeak indarrean jarri ondoren sortutako baltzu publikoen aurrekontuak onartzeko. Ekitaldi honetan jarduteko baltzu publikoak behar dituen lege-baliabidez hornitzeko, beharrezkoa da 1999. urterako aurrekontua onartzea.

Ondorioz, Ogasun eta Herri Administrazio sailburuaren proposamenez, Jaurlaritzaren Kontseiluak 1999ko abenduaren 13an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera jarriko da indarrean dekretu hau.

Vitoria-Gasteizen, 1999ko abenduaren 13an.

Lehendakaria,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Ogasun eta Herri Administrazio sailburua,

IDOIA ZENARRUZABEITIA BELDARRAIN.

512 Biogardelegi, S.A.

KAPITAL AURREKONTUA

PRESUPUESTO DE CAPITAL

Milaka Pezetatan / Miles de Pesetas

INBERTSIOAK PARTIDA KONTUA EPIGRAFE

INVERSIONES PARTIDA CUENTAA EPIGRAFE

I.- EKITALDIAN APLIKATUTAKO BALIABIDEAK 6.606

RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO

III.- IBILGETUAREN EROSKETAK 117.680

ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO

1.- IBILGETZE INMATERIALAK 1.650

INMOVILIZACIONES INMATERIALES

210 Ikerketa eta garapen-gastuak. 1.650

Gastos de investigación y desarrollo.

2.- IBILGETZE MATERIALAK 116.030

INMOVILIZACIONES MATERIALES

221 Eraikinak. 20.000

Construcciones.

1 Lan zibilak 20.000

Obra civil

223 Makineria. 86.030

Maquinaria.

1 Motore ekipoa-alternadorea, sareari konektatu, biogasa jaso eta arautu,

hotz-ekipoa

Grupo motor-alternador, conexión a la red, captación y regulación de biogás y 86.030

equipo de frío

229 Bestelako ibilgetu materiala. 10.000

Otro inmovilizado material.

1 Ingeniaritza, lanak zuzendu eta abian jarri

Ingeniería, Dirección Obra y puesta en marcha10.000

VII.- EPE LUZERAKO ZORRAK KITATU EDO EPE LABURRERA BIHURTU 23.360

CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO

2.- ZORRAK, KREDITU-ERAKUNDEEKIKOAK 23.360

DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO

INBERTSIOAK GUZTIRA 147.646

TOTAL INVERSIONES

512 Biogardelegi, S.A.

KAPITAL AURREKONTUA

PRESUPUESTO DE CAPITAL

Milaka Pezetatan / Miles de Pesetas

FINANTZIAZIOA PARTIDA KONTUA EPIGRAFEA

FINANCIACION PARTIDA CUENTA EPIGRAFE

II.- AKZIODUNEN EKARPENAK 101.886

APORTACIONES DE ACCIONISTAS

1.- E.A.E.KO ARLO PUBLIKOA 81.509

SECTOR PUBLICO DE LA C.A.E.

100 Kapital soziala. 81.509

Capital social.

1004 Kapital soziala. E.A.E.ko Arlo Publikoa. 81.509

Capital Social. Sector Público de la C.A.E.

1 Inbertsioak finantzatzeko Energiaren Euskal Erakundeak 81.509

harpidetuko duen kapital-zabalkuntza

Ampliación de capital a suscribir por el Ente Vasco de la

Energía para financiar inversiones

2.- BESTE ZENBAIT EKARPEN 20.377

OTRAS APORTACIONES

100 Kapital soziala. 20.377

Capital social.

1005 Kapital Soziala. Bestelako Ekarpenak. 20.377

Capital Social. Otras Aportaciones.

1 Inbertsioak finantzatzeko Gasteizko Udaletxeak harpidetuko

duen kapital-zabalkuntza 20.377

Ampliación de capital a suscribir por el Ayuntamiento de

Vitoria-Gasteiz para financiar inversiones

IV.- ZORRAK EPE LUZERA 40.160

DEUDAS A LARGO PLAZO

170 Epe luzerako zorrak, kreditu-erakundeekikoak. 40.160

Deudas a largo plazo con entidades de cré dito.

1700 Epe luzerako maileguak, kreditu-erakundeenak. 40.160

Préstamos a largo plazo de entidades de crédito.

VII.- KAPITAL ZIRKULATZAILEAREN MURRIZKETA 5.600

DISMINUCION DEL CAPITAL CIRCULANTE

FINANTZIAZIOA GUZTIRA 147.646

TOTAL FINANCIACION

512 Biogardelegi, S.A.

USTIAPEN AURREKONTUA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Milaka Pezetatan / Miles de Pesetas

GASTUAK PARTIDA KONTUA EPIGRAFEA

GASTOS PARTIDA CUENTA EPIGRAFE

VI.- USTIAPENEKO BESTE ZENBAIT GASTU 5.000

OTROS GASTOS DE EXPLOTACION

1.- KANPO ZERBITZUAK 5.000

SERVICIOS EXTERIORES

625 Aseguru-sariak. 1.000

Primas de seguros.

629 Bestelako zerbitzuak. 4.000

Otros servicios.

6299 Bestelako hainbat zerbitzu. 4.000

Otros servicios diversos.

VIII.- GASTU FINANTZARIOAK 1.606

GASTOS FINANCIEROS

2.- INTERESAK, ZORRENAK 1.606

INTERESES DE DEUDAS

GASTUAK GUZTIRA 6.606

TOTAL GASTOS

Milaka Pezetatan / Miles de Pesetas

DIRU-SARRERAK PARTIDA KONTUA EPIGRAFEA

INGRESOS PARTIDA CUENTA EPIGRAFE

VIII.- EKITALDIKO GALERA 6.606

PERDIDA DEL EJERCICIO

DIRU-SARRERAK GUZTIRA 6.606

TOTAL INGRESOS

512 Biogardelegi, S.A.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA

BALANCE PREVISIONAL

Milaka Pezetatan / Miles de Pesetas

AKTIBO 1999 1998 PASIBO 1999 1998

ACTIVO PASIVO

 1. Akziodunak (bazkideak) eskatu gabeko ——- ——-

  ordainketeng.

  Accionistas (socios) desembolsos no exigidos

 2. Ibilgetua 117.680 ——-

  Inmovilizado

  1. Hastapen-gastuak ——- ——-

   Gastos de establecimiento

  2. Ibilgetze inmaterialak 1.650 ——-

   Inmovilizaciones inmateriales

   1. Gastuak, ikerketa eta garapenerako 1.650 ——-

    Gastos de investigación y desarrollo

  3. Ibilgetze materialak 116.030 ——-

   Inmovilizaciones materiales

   1. Lur-sailak eta eraikuntzak 20.000 ——-

    Terrenos y construcciones

   2. Instalazio teknikoak eta makineria 86.030 ——-

    Instalaciones técnicas y maquinaria

   1. Gainerako ibilgetua 10.000 ——-

    Otro inmovilizado

  4. Ibilgetze finantzarioak ——- ——-

   Inmovilizaciones financieras

  5. Akzio propioak ——- ——-

   Acciones propias

 3. Gastuak, hainbat ekitalditan banatzekoak ——- ——-

  Gastos a distribuir en varios ejercicios

 4. Aktibo zirkulatzailea 17.760 ——-

  Activo circulante

  1. Zordunak 17.760 ——-

   Deudores

   AKTIBOA GUZTIRA 135.440 ——-

   TOTAL ACTIVO

   1. Fondo propioak 95.280 ——-

    Fondos propios

    1. Kapital harpidetua 101.886 ——-

     Capital suscrito

    2. Jaulkipen saria ——- ——-

     Prima de emisión

    3. Errebalorizazio-erreserba ——- ——-

     Reservas de revalorización

    4. Erreserbak ——- ——-

     Reservas

    5. Aurreko ekitaldietako emaitzak ——- ——-

     Resultados de ejercicios anteriores

    6. Galdu- irabaziak (mozkina edo galera) (6.606) ——-

     Pérdidas y ganancias(beneficio o pé rdida)

    7. -Konturako dibidendua, ekitaldian ——- ——-

     emandakoa

     Dividendo a cuenta entregado en ejerc.

   2. Diru-sarrerak, hainbat ekitalditan banatzekoak ——- ——-

    Ingresos a distribuir en varios ejercicios

   3. Hornidurak, arrisku eta gastuetarako ——- ——-

    Provisiones para riesgos y gastos

   4. Hartzekodunak, epe luzera 16.800 ——-

    Acreedores a largo plazo

    1. Jaulkipenak, obligazio ta bestel. ——- ——-

     balore negoziag.

     Emis. de oblig.y otros valores negoc.

    2. Zorrak, kreditu-erakundeekikoak 16.800 ——

     Deudas con entidades de crédito

    3. Zorrak, taldeko baltzu eta elkartuekikoak ——- ——-

     Deudas con empresas del grupo y asoc.

    4. Bestelako hartzekodunak ——- ——-

     Otros acreedores

    5. Akzioen gaineko despolts., gauzatu ——- ——-

     ta eskatu gabek.

     Desembolsos ptes. s/acciones no exigidos

   5. Hartzekodunak, epe laburrera 23.360

    Acreedores a corto plazo

    1. Zorrak, kreditu-erakundeekikoak 23.360

     Deudas con entidades de crédito

     PASIBOA GUZTIRA 135.440 ——-

     TOTAL PASIVO

     512 Biogardelegi, S.A.

     AURREIKUSITAKO FINANTZAKETA TAULA

     CUADRO DE FINANCIACION PREVISIONAL

     Milaka Pezetatan / Miles de Pesetas

     APLIKAZIOAK 1999 1998 JATORRIAK 1999 1998

     APLICACIONES ORIGENES

     1. Baliabideak, eragiketetan aplikatutakoak 6.606 ——-

      Recursos aplicados en las operaciones

     2. Hastapen-gastuak eta zorren formalizaziokoak ——- ——-

      Gastos de establecimiento y formalización de deudas

     3. Ibilgetua erosi 117.680 ——-

      Adquisiciones de inmovilizado

      1. Ibilgetze inmaterialak 1.650 ——-

       Inmovilizaciones inmateriales

      2. Ibilgetze materialak 116.030 ——-

       Inmovilizaciones materiales

     4. Akzio propioak erosi ——- ——-

      Adquisición de acciones propias

     5. Kapital murrizketak ——- ——-

      Reducciones de capital

     6. Dibidenduak ——- ——-

      Dividendos

     7. Epe luzerako zorrak kitatu edo e/l bihurtu 23.360 ——-

      Cancelación o traspaso a c/p de deudas a l/p

      1. Zorrak kreditu erakundeekin 23.360 ——-

       Deudas con entidades de crédito

     8. Hornidurak, arrisku eta gastuetarako ——- ——-

      Provisiones para riesgos y gastos

      APLIKAZIOAK GUZTIRA 147.646 ——-

      TOTAL APLICACIONES

      APLIKAZIOEN GAINEKO ——- ——-

      JATORRIEN SOBERA

      EXCESO DE ORIGENES

      SOBRE APLICACIONES

     1. Baliabideak, eragiketetan sortutakoak ——- ——

      Recursos procedentes de las operaciones

     2. Akziodunen ekarpenak 101.886 ——

      Aportaciones de accionistas

      1. Kapital-zabalkuntzak 101.886 ——

       Ampliaciones de capital

     3. Diru-sarrerak, hainbat ekitalditan banatzeko ——- ——

      Ingresos a distribuir en varios ejercicios

     4. Epe luzerako zorrak 40.160 ——

      Deudas a largo plazo

      1. Zorrak, kreditu erakundeekin 40.160 ——

       Deudas con entidades de crédito

     5. Ibilgetua saldu, aurre kitatu edo e/l bihurtu ——- ——

      Enaj., cancel. anticip. o traspaso a c/p de inmov.

     6. Akzio propioak saldu ——- ——

      Enajenación de acciones propias

      JATORRIAK GUZTIRA 142.046 ——

      TOTAL ORIGENES

      JATORRIEN GAINEKO 5.600 ——

      APLIKAZIOEN SOBERA

      EXCESO DE APLICACIONES

      SOBRE ORIGENES

      Milaka Pezetatan / Miles de Pesetas

      KAPITAL ZIRKULATZAILEAREN ALDAKETA 1999 1998

      VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE

     1. Akziodunak galdatutako despoltsapenengatik ——- ——-

      Accionistas por desembolsos exigidos

     2. Izakinak ——- ——-

      Existencias

     3. Zordunak 17.760 ——-

      Deudores

     4. Hartzekodunak (23.360) ——-

      Acreedores

     5. Inbertsio finantzario iragankorrak ——- ——-

      Inversiones financieras temporales

     6. Akzio propioak ——- ——-

      Acciones propias

     7. Altxortegia ——- ——-

      Tesorería

     8. Periodokatzeagatiko doikuntzak ——- ——-

      Ajustes por periodificación

     9. Hornidurak, arrisku eta gastuetarako

      Provisiones para riesgos y gastos

      KAPITAL ZIRKULATZAILEAREN ALDAKETA GUZTIRA (5.600) ——-

      TOTAL VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE

      512 Biogardelegi, S.A.

      AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA

      CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

      Milaka Pezetatan / Miles de Pesetas

      ZOR 1999 1998 HARTZEKO 1999 1998

      DEBE HABER

      A) GASTUAK

      GASTOS

     1. Produktu bukatu eta bideango produk. ——- ——-

      izak. murriztu

      Reduc. exist. de pdtos. term. y en curso de fabric.

     2. Hornidurak ——- ——-

      Aprovisionamientos

     3. Pertsonal gastuak ——- ——-

      Gastos de personal

     4. Zuzkidurak, ibilgetu-amortizazioetarako ——- ——-

      Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado

     5. Trafiko-horniduretako aldaketa ——- ——-

      Variación de las provisiones de trá fico

     6. Ustiapeneko bestelako gastuak 5.000 ——-

      Otros gastos de explotación

      1. Kanpoko zerbitzuak 5.000 ——-

       Servicios exteriores

       I.- USTIAPENEKO MOZKINA ——- ——-

       BENEFICIO DE EXPLOTACION

     7. Gastu finantzarioak eta asimilatuak 1.606 ——-

      Gastos financieros y gastos asimilados

      1. Besterekiko zor eta gastu 1.606 ——-

       asimilatuengatik

       Por deudas con terceros y gastos asimilados

     8. Inbertsio finantzarioen horniduretako aldaketa

      Variación de las provisiones de inversiones financ.

     9. Kanbio-diferentzia negatiboak ——- ——-

      Diferencias negativas de cambio

      II.- EMAITZA FINANTZARIO POSITIBOAK ——- ——-

      RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS

      III.- MOZKINAK, IHARDUERA ARRUNTETAKOAK ——- ——-

      BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

     10. Hornid .aldak.,ibilg. inmat.,mat. ta ——- ——-

      kartera-kontr.

      Variac. prov, inmov, inmat, mat, y cartera control

     11. Galerak, ibilg. inmat., mat. ta kartera-kontrolek. ——- ——-

      Pérd. proc.del inmov, inmat, mat, y cartera control

     12. Galer, akzio ta oblig. propioekin ——- ——-

      egindako eragik.

      Pérdidas por operac.con acciones y oblig. propias

     13. Gastu bereziak ——- ——-

      Gastos extraordinarios

     14. Gastu eta galerak, beste ekitaldi batzuetakoa ——- ——-

      Gastos y pérdidas de otros ejercicios

      IV.- APARTEKO EMAITZA POSITIBOAK ——- ——-

      RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS

      V.- ZERGA AURREKO MOZKINAK ——- ——-

      BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS

     15. Sozietateen gaineko zerga ——- ——-

      Impuesto sobre Sociedades

     16. Beste zerga batzuk ——- ——-

      Otros impuestos

      VI.- EKITALDIKO EMAITZA (MOZKINAK) ——- ——-

      RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)

      B) DIRU-SARRERAK

      INGRESOS

     1. Negozio-kopuruen zenbateko garbia ——- ——-

      Importe neto de la cifra de negocios

     2. Prod. buk. eta bideango produktuen ——- ——-

      izakinak gehitu

      Aumento exist. prdtos. term. y en curso de fabric.

     3. Baltzuak ibilgeturako egindako lanak ——- ——-

      Trabajos efectuados por la empresa para el inmov.

     4. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk ——- ——-

      Otros ingresos de explotación

      I.- USTIAPENEKO GALERAK 5.000 ——-

      PERDIDAS DE EXPLOTACION

     5. Diru-sarrerak kapital-partaidetzetakoak ——- ——-

      Ingresos de participaciones en capital

     6. Diru-sarr, best.balore negoz.ta akt.ibilget.krdit. ——- ——-

      Ingresos de otros valor. negoc. y créd. act. inmov.

     7. Bestelako interesak eta diru-sarrera asimilatuak ——- ——-

      Otros intereses e ingresos asimilados

     8. Kanbio-diferentzia positiboak ——- ——-

      Diferencias positivas de cambio

      II.- EMAITZA FINANTZARIO NEGATIBOAK 1.606 ——-

      RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS

      III.- GALERAK, IHARDUERA 6.606 ——-

      ARRUNTAGATIKOAK

      PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES

      ORDINARIAS

     9. Mozk,ibilg.inmat, mater.ta kontr.- ——- ——-

      kartera saltzeag.

      Benef. enajen. inmov. Inmat. mat. y cartera control

     10. Mozkinak,akzio eta obligazio propioen ——- ——-

      eragiketeng.

      Beneficios por operac.con acciones y oblig. propias

     11. Kap.diru-lag. ta ekit. emaitz. esleit. ——- ——-

      beste batzuk

      Subv. cap. y otras transf. al rtdo. del ejercicio

     12. Diru-sarrera bereziak ——- ——-

      Ingresos extraordinarios

     13. Diru-sarr. ta mozkinak, beste ekitaldi ——- ——-

      batzuetakoak

      Ingresos y beneficios de otros ejercicios

      IV.- APARTEKO EMAITZA NEGATIBOAK ——- ——-

      RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

      NEGATIVOS

      V.- ZERGA AURREKO GALERAK 6.606 ——-

      PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS

      VI.- EKITALDIKO EMAITZAK (GALERAK) 6.606 ——-

      RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)

Gaiarekin lotutako edukiak.


Arauaren historia

Ez dago lotutako edukirik

Eskumenak eta transferentziak

Ez dago lotutako edukirik

Garrantzi juridikoko dokumentazioa

Ez dago lotutako edukirik
Euskadi, auzolana